REKRUTACJA DO KLAS OGÓLNYCH

Zasady rekrutacji do klas I ogólnych w Gimnazjum nr 39 im. rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu - rok szkolny 2016/17

Rekrutacja do klas I odbywa się: na podstawie zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr256 poz.2572 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r.poz.7) oraz zarządzenia Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dnia 6 lutego 2014r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/15

Do klasy I gimnazjum przyjmuje się obligatoryjnie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gdy szkoła dysponuje dodatkowo wolnymi miejscami, zgodnie z określonymi kryteriami, przyjmuje kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.

Kryteria dla uczniów spoza obwodu ubiegających się o przyjęcie do gimnazjum w miarę wolnych miejsc:

 1. Najwyższa liczba punktów uzyskanych na świadectwie i sprawdzianie po szkole podstawowej.
 2. Wzorowe zachowanie.
 3. Laureaci i finaliści konkursu interdyscyplinarnego „zDolny Ślązaczek”.
 4. Szczególne osiągnięcia uzyskane przez ucznia podczas nauki w szkole podstawowej.

Zadania pracy komisji rekrutacyjnej:

 1. Przyjęcie dokumentów od rodziców (wniosek wraz z oświadczeniami i innymi dokumentami przewidzianymi przez ustawę).
 2. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego.
 3. Sporządzanie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych niezakwalifikowanych.
 5. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Tryb odwoławczy:

 1. Rodzic w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości może wystąpić z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.
 3. Rodzic może wnieść w terminie 7 dni od dnia uzyskania uzasadnienia komisji odwołanie do dyrektora gimnazjum.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.