REKRUTACJA DO KLAS SPORTOWYCH

Zasady rekrutacji do klas I ogólnych i sportowej koszykówki w Gimnazjum nr 39 im. rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu - rok szkolny 2016/17

Rekrutacja do klas I odbywa się: na podstawie zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr256 poz.2572 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r.poz.7) oraz zarządzenia Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dnia 6 lutego 2014r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/15

Do klasy I gimnazjum przyjmuje się obligatoryjnie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gdy szkoła dysponuje dodatkowo wolnymi miejscami, zgodnie z określonymi kryteriami, przyjmuje kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.

Zasady przyjmowania uczniów do klasy sportowej koszykówki:

 • wypełnienie deklaracji rodzica dotyczącej przystąpienia do próby sprawności fizycznej
 • zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu
 • pozostałe kryteria - jak do klas ogólnych

Próba sprawności fizycznej dla uczniów:

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną według ustalonych przez Wydział Edukacji we Wrocławiu zasad.
Postępowanie rekrutacyjne do gimnazjum przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Kryteria dla uczniów spoza obwodu ubiegających się o przyjęcie do gimnazjum w miarę wolnych miejsc:

 1. Najwyższa liczba punktów uzyskanych na świadectwie i sprawdzianie po szkole podstawowej.
 2. Wzorowe zachowanie.
 3. Laureaci i finaliści konkursu interdyscyplinarnego „zDolny Ślązaczek”.
 4. Szczególne osiągnięcia uzyskane przez ucznia podczas nauki w szkole podstawowej.

Zadania pracy komisji rekrutacyjnej:

 1. Przyjęcie dokumentów od rodziców (wniosek wraz z oświadczeniami i innymi dokumentami przewidzianymi przez ustawę).
 2. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego.
 3. Sporządzanie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych niezakwalifikowanych.
 5. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Tryb odwoławczy:

 1. Rodzic w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości może wystąpić z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.
 3. Rodzic może wnieść w terminie 7 dni od dnia uzyskania uzasadnienia komisji odwołanie do dyrektora gimnazjum.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

Deklaracja do klasy sportowej