NASZE DRZWI SĄ ZAWSZE OTWARTE

21 maja 2016r. (sobota), podczas Festynu Szkolnego, zapraszamy przyszłych uczniów klas pierwszych do zapoznania się z ofertą szkoły, budynkiem, otoczeniem. Starsi koledzy i nauczyciele będą do Waszej dyspozycji.

Możliwy jest także codzienny kontakt z sekretariatem szkoły, pedagogiem i wicedyrektorem, podczas którego uzyskacie Państwo wszelkie informacje dotyczące rekrutacji i zostaniecie zapoznani z ofertą naszego gimnazjum na rok szkolny 2016/2017.

 

REKRUTACJA DO KLAS SPORTOWYCH

Zasady rekrutacji do klas I ogólnych i sportowej koszykówki w Gimnazjum nr 39 im. rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu - rok szkolny 2016/17

Rekrutacja do klas I odbywa się: na podstawie zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr256 poz.2572 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r.poz.7) oraz zarządzenia Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dnia 6 lutego 2014r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/15

Do klasy I gimnazjum przyjmuje się obligatoryjnie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gdy szkoła dysponuje dodatkowo wolnymi miejscami, zgodnie z określonymi kryteriami, przyjmuje kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.

Zasady przyjmowania uczniów do klasy sportowej koszykówki:

 • wypełnienie deklaracji rodzica dotyczącej przystąpienia do próby sprawności fizycznej
 • zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu
 • pozostałe kryteria - jak do klas ogólnych

Próba sprawności fizycznej dla uczniów:

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną według ustalonych przez Wydział Edukacji we Wrocławiu zasad.
Postępowanie rekrutacyjne do gimnazjum przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Kryteria dla uczniów spoza obwodu ubiegających się o przyjęcie do gimnazjum w miarę wolnych miejsc:

 1. Najwyższa liczba punktów uzyskanych na świadectwie i sprawdzianie po szkole podstawowej.
 2. Wzorowe zachowanie.
 3. Laureaci i finaliści konkursu interdyscyplinarnego „zDolny Ślązaczek”.
 4. Szczególne osiągnięcia uzyskane przez ucznia podczas nauki w szkole podstawowej.

Zadania pracy komisji rekrutacyjnej:

 1. Przyjęcie dokumentów od rodziców (wniosek wraz z oświadczeniami i innymi dokumentami przewidzianymi przez ustawę).
 2. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego.
 3. Sporządzanie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych niezakwalifikowanych.
 5. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Tryb odwoławczy:

 1. Rodzic w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości może wystąpić z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.
 3. Rodzic może wnieść w terminie 7 dni od dnia uzyskania uzasadnienia komisji odwołanie do dyrektora gimnazjum.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

Deklaracja do klasy sportowej

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ

§1 Warunki uczestnictwa w klasie sportowej:

 1. Pozytywny wynik testów sprawnościowych, przeprowadzonych przez komisję wyznaczoną przez Dyrektora Gimnazjum nr 39 we Wrocławiu.
 2. Pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Brak przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu, aktualne badania lekarskie.
 4. Zobowiązanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz Statutu Szkoły.
 5. Wykupienie ubezpieczenia od NNW.
 6. Kultura osobista i zdyscyplinowanie oraz posłuszeństwo wobec trenerów, opiekunów i nauczycieli.
 7. Każdy uczeń podlega weryfikacji umiejętności po każdym semestrze nauki.
 8. Otrzymanie z wychowania fizycznego oceny niższej niż „dobry” powoduje automatycznie przeniesienie do równoległej klasy ogólnej tylko w miarę wolnych miejsc, w innym przypadku do szkoły rejonowej. Decyzję w tej kwestii podejmuje dyrektor szkoły.
 9. Uczeń, który rezygnuje z treningów lub z różnych przyczyn zostaje wykluczony przez klub z listy uczniów trenujących, może tylko w miarę wolnych miejsc być przeniesiony do równoległej klasy ogólnej w Gimnazjum nr 39. W innym przypadku przechodzi do szkoły rejonowej. Decyzję w tej kwestii podejmuje dyrektor szkoły.
 10. W uzasadnionych przypadkach uczeń, który czasowo ze względów zdrowotnych nie bierze udziału w zajęciach sportowych, uczęszcza na zajęcia dydaktyczne klasy sportowej.
 11. Treningi prowadzone są przez trenerów WKK zgodnie z ustalonym przez klub harmonogramem i obowiązującym programem klas sportowych.

§2 Prawa i obowiązki ucznia klasy sportowej

  1. Uczeń klasy sportowej ma prawo do:
    • uczestniczenia w zajęciach i imprezach sportowych organizowanych w szkole,
    • reprezentowania szkoły w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy,
    • reprezentowania szkoły w turniejach towarzyskich,
    • korzystania z obiektów i sprzętu sportowego,
    • zgłaszania propozycji lub wniosków dotyczących nauki w klasie sportowej,
    • rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, co jest równoznaczne z rezygnacją z bycia uczniem klasy sportowej.
  2. Obowiązki ucznia klasy sportowej:
    • dbanie o sprawność fizyczną i systematyczne podnoszenie umiejętności sportowych,
    • prowadzenie sportowego trybu życia oraz dbałość o swój stan zdrowia,
    • akceptacja całkowitego zakazu używania środków psychoaktywnych, a w szczególności narkotyków, dopalaczy, nikotyny i alkoholu,
    • posiadanie aktualnych badań od lekarza medycyny sportowej,
    • posiadanie ubezpieczenia od NNW,
    • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych oraz przejazdów (treningi, zawody),
    • kulturalnego zachowania się wobec trenerów, nauczycieli, kolegów i koleżanek (obowiązek
    • ten dotyczy zachowania w szkole, na zajęciach sportowych, meczach i obozach),
    • przestrzeganie przepisów sportowych, zasad fair - play oraz poszanowania przeciwnika,
    • wykonywanie poleceń wydanych przez trenerów i bez zgody trenera nieopuszczanie miejsca zajęć,
    • informowanie trenerów o problemach zdrowotnych, złym samopoczuciu, urazach,
    • dbanie o powierzony sprzęt sportowy,
    • uczestniczenie we wszystkich wydarzeniach organizowanych na terenie szkoły i przez szkołę
    • godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
    • punktualne, rzetelne i sumienne uczestnictwo w treningach,
    • posiadanie odpowiedniego stroju treningowego,
    • branie udziału w zawodach, do których został wyznaczony przez trenerów,
    • pomoc, w ramach swoich możliwości, innym zawodnikom z klasy.

§3 Warunki uczestnictwa w zawodach

 1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje nauczyciel uczący w klasie.
 2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został powołany.
 3. Zawodnik ma obowiązek występowania podczas zawodów w stroju szkolnym.
 4. Wyjazd na zawody odbywa się w grupie, pod opieką trenera. Odstępstwa od tej zasady muszą być każdorazowo zaakceptowane przez trenera.
 5. Zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w zawodach jest możliwe w szczególnych przypadkach i wymaga zgody trenera.

§4 Nagrody

  1. Za godne reprezentowanie szkoły, wzorową pracę i aktywny udział w realizacji zadań sportowo-organizacyjnych możliwe są następujące wyróżnienia i nagrody:
    • pochwała ustna,
    • pochwała w formie dyplomu lub listu pochwalnego,
    • wniosek do Rady Pedagogicznej o podniesienie oceny z zachowania ucznia,
    • nagroda rzeczowa (sprzęt sportowy) lub pieniężna (w formie vouchera).
  2. Nagrody przyznawane mogą być na wniosek trenerów lub członków Rady Pedagogicznej Szkoły.
  3. Wnioski o nagrody zatwierdza Rada Pedagogiczna Szkoły.

§5 Kary

  1. Za nieprzestrzeganie obowiązków członka klasy sportowej i złamanie regulaminu przewiduje się następujące kary:
    • upomnienie ustne,
    • ostrzeżenie ustne w obecności rodziców lub opiekunów prawnych,
    • polecenie wykonania prac społecznych na rzecz szkoły,
    • udzielenie nagany na piśmie,
    • czasowe zawieszenie w prawach ucznia,
    • skreślenie z listy uczniów klasy sportowej.
  2. O ukaranie ucznia klasy sportowej wnioskują trenerzy lub członkowie Rady Pedagogicznej.
  3. Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do obwinionego prowadzone jest komisyjnie, a decyzje podejmowane są kolegialnie przez Radę Pedagogiczną.
  4. Zawodnikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do Dyrekcji Gimnazjum nr 39 w terminie 14 dni od daty otrzymania kary.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Informacja o zmianie regulaminu zostanie każdorazowo podana do wiadomości poprzez umieszczenie, w sposób czytelny, na stronie internetowej szkoły.
 2. Zawodnicy i rodzice lub opiekunowie prawni, mają prawo wystąpić, w formie pisemnej, do Rady Pedagogicznej z prośbą wyjaśnienia kwestii spornych, bądź niejasnych wynikających z zapisów regulaminu.
 3. Warunki opisane w niniejszym regulaminie są akceptowane przez uczniów klas sportowych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Rady Pedagogicznej.
 5. Sprawy nieujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Rady Pedagogicznej.