REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 39

Imienia rotmistrza Witolda Pileckiego

 

 1. WSTĘP

  1. Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 39 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu zwany dalej Samorządem  działa w oparciu o art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
  2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.
  3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
 2. CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  1. Samorząd jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej. Ma prawo do przedstawienia organom szkoły opinii we wszystkich sprawach dotyczących uczniów.
  2. Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników szkoły w nauczaniu i wychowaniu.
  3. Samorząd broni praw uczniów oraz czuwa nad realizacją przez nich obowiązków. 
  4. Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez:
   1. organizowanie uroczystości okolicznościowych, akcji charytatywnych, festynów,
   2. inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,
   3. organizowanie czasu wolnego, dyskoteki, imprezy kulturalno oświatowe,
   4. Samorząd Uczniowski realizuje swoje cele i zadania poprzez swoje organy
  5. Samorząd Uczniowski ma za zadanie kształtować umiejętność zespołowego działania, stwarzać warunki do aktywności społecznej uczniów.
  6. Samorząd Uczniowski może podejmować współpracę z innymi samorządami.
 3. PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  1. Samorząd ma prawo do:
   1. realizowania własnych pomysłów z korzyścią dla szkoły,
   2. wyrażania opinii dotyczących problemów uczniów,
   3. udziału w formułowaniu przepisów wewnętrznych regulujących życie szkoły,
   4. współdziałania w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych,
   5. uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły,
   6. wnioskowania do dyrektora szkoły  w sprawie powołania nauczyciela na opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej,
   7. posiadanie własnych funduszy służących finansowaniu jego działalności.
  2. Samorząd ma obowiązek:
   1. współdziałania z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki i pracy,
   2. uczestniczenia w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami i nauczycielami,
   3. występowania w obronie praw uczniów.
 4. WŁADZE SAMORZĄDU SZKOLNEGO

  1. Władzami Samorządu są:
   1. Rada Samorządu,
    1. Rada Samorządu składa się z przedstawicieli wszystkich klas, po dwóch z każdej  klasy. Kandydaci do Rady Samorządu muszą mieć ocenę zachowania co najmniej dobrą. a) w skład Rady Samorządu można powołać dodatkowych przedstawicieli klas, jeżeli wynika to z bieżących potrzeb Samorządu.
    2. Do kompetencji Rady należy:
     1. kierowanie bieżącą pracą,
     2. uchwalenie regulaminu samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek,
     3. zatwierdzenie opiekuna Samorządu 
     4. powoływanie spośród członków Rady: przewodniczącego, zastępcę, skarbnika, protokolanta oraz komisję rewizyjną,
     5. podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu.
    3. W zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć: przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Opiekun Samorządu.
    4. W czasie trwania nauki w szkole zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
    5. Rada prowadzi protokoły ze wszystkich swoich zebrań.
   2. Zarząd,
    1. Zarząd kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego.
    2. Przewodniczącego Zarządu, wiceprzewodniczącego, skarbnika i protokolanta wybierają członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego spośród członków Rady.
    3. Zarząd składa się z 4 uczniów: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza - Protokolanta. 
    4. Do kompetencji Zarządu należy:
     1. reprezentowanie ucznia, klasy lub grupy uczniów wobec Rady Pedagogicznej, Dyrekcji Szkoły,
     2. prowadzenie dokumentacji z pracy Samorządu,
     3. prowadzenie finansów Samorządu
    5. W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Opiekun Samorządu.
    6. W czasie trwania nauki w szkole zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
    7. Zebranie Rady zwołuje  i prowadzi Przewodniczący Samorządu Szkolnego lub inny członek Zarządu przez niego upoważniony.
    8. Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Zarządu, który przedstawia do wiadomości Radzie.
    9. Zarząd prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń, dokumentację finansową oraz dokumentację przedstawiającą pracę Samorządu.
    10. Dokumenty finansowe w imieniu Samorządu podpisuje Skarbnik i Przewodniczący.
    11. Pozostałe dokumenty podpisuje Przewodniczący i Sekretarz-Protokolant.
    12. Wszystkie dokumenty muszą być zatwierdzone podpisem Opiekuna Samorządu. 
    13. Dokumenty nie zatwierdzone podpisem Opiekuna Samorządu są nieważne.
   3. Komisja Rewizyjna.
    1. Komisja Rewizyjna jest podstawowym organem kontroli wewnętrznej.
    2. W skład Komisji wchodzi 3 członków wybieranych przez Radę, spośród członków Rad
    3. Komisja Rewizyjna Kontroluje pracę Zarządu.
    4. Komisja prowadzi protokoły ze swoich posiedzeń.
 5. KADENCJA WŁADZ, WYBORY 

  1. Kadencja wszystkich władz Samorządu trwa trzy lata szkolne. 
  2. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Gimnazjum Nr 39 im Rotmistrza Witolda Pileckiego.
  3. W chwili odejścia ucznia ze szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły itp.) automatycznie przestaje być on członkiem Samorządu Uczniowskiego.
  4. Co rok odbywają się wybory uzupełniające.
  5. Wybory delegatów do Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się we wrześniu w każdej klasie osobno. Osoba kandydująca na funkcję delegata do Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych musi mieć przynajmniej dobre zachowanie.
  6. Aby wybory były ważne, musi w nich uczestniczyć ponad 2/3 uczniów klasy.
  7. Wybory są tajne, nadzorowane przez wychowawcę oraz Komisję Wyborczą powoływaną przez klasę.
  8. Wybory Zarządu odbywają się we wrześniu.
  9. Kandydaci mają dwa tygodnie na przedstawienie Radzie Samorządu swojego programu.
  10. Wybory są tajne, uczestniczą w nich wszyscy członkowie rady. 
  11. W czasie wyborów uczniowie wybierają spośród przedstawionych kandydatur przewodniczącego zarządu, zastępcę przewodniczącego, skarbnika oraz sekretarza. 
  12. Wygrywają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
 6. ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO

  1. Uchwały Rady, opinie, wnioski podejmowane są zwykle większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
  2. Rada Samorządu obraduje na zebraniach zwoływanych w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.
  3. Zebrania są protokołowane. W posiedzeniach Rady i innych organów Samorządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.
  4. Organy Samorządu zobowiązane są do składania sprawozdań ze swojej działalności na ogólnym zebraniu uczniów. 
  5. Samorząd może uzyskiwać dochody z:
   1. zbiórki surowców wtórnych,
   2. darowizn przekazywanych od sponsorów,
   3. dobrowolnych składek uczniów,
   4. sprzedaży biletów na dyskoteki, loterii fantowej.
  6. Samorząd prowadzi dokumentację finansową oraz zeszyt przychodów i rozchodów.
 7. OPIEKUN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

  1. Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu, doradza i wspomaga inicjatywy uczniowskie.
  2. Opiekun jest odpowiedzialny za prowadzenia dokumentacji finansowej.
  3. Opiekun pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
  4. Opiekun jest ogniwem łączącym uczniów i ich przedstawicieli z Radą Pedagogiczną, i Radą Rodziców.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. O ile regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
  2. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany:
   1. we wszystkich klasach, przed wyborami do Rady Samorządu,
   2. w czasie pierwszego po wyborach posiedzenia Rady Samorządu,
  3. regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły u Opiekuna Samorządu,
  4. każdy członek Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej otrzymuje na czas trwania kadencji własny egzemplarz regulaminu.