Cele

  1. Zapewnienie uczniom prawa do indywidualnego rozwoju.

  2. Rozwijanie dociekliwości poznawczej uczniów i stymulowanie ich samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym.

  3. Osiąganie efektywności pracy w szkole drogą aktywnego współdziałania uczniów i nauczycieli.

  4. Wzmacnianie szacunku wychowanków do siebie oraz do innych; nauka godzenia wolności własnej z godnością innych.

  5. Pomoc uczniom w osiąganiu celów życiowych i pozyskiwaniu wartości ważnych dla odnalezienie miejsca w świecie.

  6. Odkrywanie przed uczniami ich mocnych stron, aby mogli oni trafnie dokonać wyboru profilu dalszego kształcenia się.

  7. Przekazywanie uczniom właściwych wzorców moralnych.

  8. Wprowadzanie uczniów w świat praw i obowiązków obywatelskich.