PROJEKTY EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

1. Fala elektromagnetyczna – szkodzi mi czy nie? Joanna Dyrcz
2. Tajemnice nocnego nieba. Joanna Dyrcz
3. Matematyka w sporcie. Joanna Dyrcz
4. Mistrzostwa gimnazjum w piłce siatkowej – organizacja zawodów. Agnieszka Lesz
5. Destination Imagination. Oczyma wyobraźni. Beata Misiak
6. Z wizją czy bez wizji? Beata Misiak
7. Kulinaria krajów niemieckojęzycznych. Dorota Adamek - Gaca
8. Historia AK. Ewa Nakoneczna
9. Powstanie Warszawskie. Ewa Nakoneczna
10. Zasady prawidłowego żywienia. Małgorzata Piskozub
11. Roboty XXI wieku. Małgorzata Piskozub
12. „Olimp” we Wrocławiu. Ludzie z literą „P” „Rodło”. Michał Matusz
13. Wrocławskie teatry. Małgorzata Kafel
14. Film z historią w tle. Hanna Fronczek
15. Rozwój terytorialny Wrocławia. Robert Antoszek
16. Poznajemy przyrodę Wrocławia. Stanisława Kujawska
17. Wpływ różnych czynników na zdrowie człowieka. Stanisława Kujawska
18. Ikony brytyjskiej kultury. Katarzyna Matuszewska
19. Wrocław w oczach zagranicznych turystów. Katarzyna Matuszewska
20. London attractions (atrakcje Londynu). Joanna Czekalska
21. Gapyear - odpoczynek od szkoły czy szansa na zwiedzanie. Joanna Czekalska
22. Fenomen liczby 7. Ewa Kupis
23. Bryły Platońskie. Ewa Kupis
24. K-dron – dzieło polskiego geniusza. Ewa Kupis
25. Sudoku - konkurs szkolny. Ewa Kupis
26. Zaczytana namalowana. Dagmara Szczapińska
27. Współcześni samarytanie. Dagmara Szczapińska
28. Święci w sztuce. Dagmara Szczapińska
29. Historia polskich klubów piłkarskich. Marta Frigui
30. Poezja nie jedno ma imię. Anna Wojtowicz
31. Jak cię widzą, tak cię piszą - jak postrzegani są Anglicy (Szkoci), Irlandczycy – stereotypy a rzeczywistość. Ewelina Szewczyk
32. Idiomy niemieckie. Małgorzata Fiodorów
33. Koło filozoficzne – Carpe diem. Krzysztof Niedziela
34. Moja książka ilustrowana. Anna Pawlina
35. Historia piłki siatkowej. Monika Skrzypska
36. Mistrzostwa gimnazjum w koszykówce chłopców – organizacja zawodów. Sebastian Potoczny
37. Mistrzostwa gimnazjum w koszykówce dziewcząt – organizacja zawodów. Bartosz Pasternak
38. Paradoksy matematyczne. Ewa Pilarska

PROCEDURA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM NR 39 WE WROCŁAWIU

 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 2. Udział ucznia gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego jest obligatoryjny.
 3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 4. Uczeń gimnazjum może przystąpić do realizacji nieograniczonej liczby projektów edukacyjnych, z których informacja o temacie i realizacji jednego podlega wpisowi na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Projekt edukacyjny jest realizowany pod opieką nauczyciela wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu.
 6. Projekt edukacyjny realizują uczniowskie zespoły projektowe liczące co najmniej 2 uczniów.
 7. Ustalenie liczby członków zespołu projektowego należy do opiekuna projektu.
 8. Liczebność zespołu projektowego może wynikać m.in. z:
  • realizacji bardziej złożonego projektu,
  • warunków określonych przez autora projektu zewnętrznego,
  • innych uzasadnionych powodów.
 9. Podziału zadań i ustalenia harmonogramu realizacji projektu dokonuje opiekun projektu wraz z członkami zespołu projektowego.
 10. Czas realizacji projektu edukacyjnego wynosi do 8 tygodni.
 11. Na wniosek zespołu projektowego opiekun projektu może wydłużyć czas realizacji projektu o 1 tydzień, z zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczony termin publicznej prezentacji rezultatów projektu.
 12. Czas realizacji zewnętrznych projektów edukacyjnych, wynika z harmonogramu realizacji tych projektów, nie wymaga zgody na przedłużenie ich realizacji, pod warunkiem dokonania publicznej prezentacji rezultatów zgodnie z przyjętym w szkole terminarzem.
 13. Publiczna prezentacja rezultatów realizowanych, przez uczniów klas I i II gimnazjum, projektów edukacyjnych może zostać dokonana podczas uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza imprez, rekolekcji wielkopostnych, innych imprez środowiskowych lub po klasyfikacji końcoworocznej .
 14. Publiczna prezentacja rezultatów realizowanych, przez uczniów klas III gimnazjum, projektów edukacyjnych może zostać dokonana podczas uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza imprez, rekolekcji wielkopostnych, innych imprez środowiskowych, po przeprowadzeniu egzaminów gimnazjalnych lecz przed klasyfikacją końcoworoczną.
 15. Projekt edukacyjny może mieć charakter projektu interdyscyplinarnego lub przedmiotowego.
 16. Udział ucznia/uczniów w realizacji projektu edukacyjnego podlega ocenie zgodnie z kryteriami oceniania zachowania przyjętymi w WSO.
 17. Uczeń/uczniowie biorący udział w realizacji projektu edukacyjnego może/mogą otrzymać także ocenę z przedmiotu/przedmiotów objętych tematyką projektu o ile, w ocenie nauczyciela przedmiotu, uzyskał/uzyskali pozytywne rezultaty w pracy nad projektem.
 18. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści i wynikać m.in. z:
  • zainteresowań uczniów,
  • propozycji nauczycieli,
  • tematyki projektów zewnętrznych,
  • koncepcji pracy szkoły,
  • programu działań naprawczych,
  • programu wychowawczego,
  • programu profilaktyki,
  • planu pracy szkoły,
  • potrzeb środowiska lokalnego.
 19. Etapy realizacji projektu edukacyjnego
  • przekazanie informacji uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) o warunkach realizacji projektu. (Wszyscy nauczyciele obligatoryjnie proponują tematy projektów – październik. Wykaz na stronie internetowej),
  • wybór tematu projektu edukacyjnego i określenie jego celów (edukacyjnych i praktycznych),
  • ustalenie składu zespołu realizującego projekt i opiekuna projektu,
  • ustalenie etapów realizacji projektu edukacyjnego, w tym harmonogramu konsultacji z opiekunem projektu ,
  • określenie zadań do wykonania przez członków zespołu przez opiekuna projektu,
  • określenie źródeł informacji do wykorzystania przy realizacji projektu,
  • ewentualny wybór partnera do realizacji projektu (INSTYTUCJE LOKALNE)
  • ustalenie miejsca, czasu i sposobu prezentacji projektu,
  • ustalenie terminu publicznej prezentacji rezultatów projektu,
  • ocena procesu realizacji projektu i jego rezultatów,
  • złożenie dokumentacji projektu (archiwizacja),
  • wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 20. Warunki wsparcia realizacji projektu edukacyjnego oferowane przez szkołę:
  • udostępnienie pomieszczeń szkolnych, w tym pracowni komputerowej i ICIM,
  • udostępnienie księgozbioru
  • zapewnienie dostępu do energii elektrycznej podczas realizacji i prezentacji projektu,
  • tablice, ekran, laptop, projektor do prezentacji rezultatów projektu,
  • sprzęt nagłaśniający do prezentacji rezultatów projektu,
  • regularne konsultacje nauczycieli opiekunów projektu edukacyjnego,
  • ustalenie czasu i miejsca publicznej prezentacji rezultatów projektu,
  • organizacja warunków do publicznej prezentacji rezultatów projektu (sala, wyposażenie, itp),
  • określenie kryteriów oceny projektu.
 21. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 22. W przypadku zwolnienia ucznia z obowiązku realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 23. Dokumentem potwierdzającym udział ucznia gimnazjum w realizacji projektów edukacyjnych jest karta projektu.
 24. Kartę projektu według ustalonego wzoru przez opiekuna prowadzi opiekun projektu.
 25. Kartę projektu, po zakończeniu realizacji projektu i publicznej prezentacji rezultatów projektu, należy przekazać dyrektorowi w celu jej archiwizacji.