PROCEDURA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM NR 39 WE WROCŁAWIU

 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 2. Udział ucznia gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego jest obligatoryjny.
 3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 4. Uczeń gimnazjum może przystąpić do realizacji nieograniczonej liczby projektów edukacyjnych, z których informacja o temacie i realizacji jednego podlega wpisowi na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Projekt edukacyjny jest realizowany pod opieką nauczyciela wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu.
 6. Projekt edukacyjny realizują uczniowskie zespoły projektowe liczące co najmniej 2 uczniów.
 7. Ustalenie liczby członków zespołu projektowego należy do opiekuna projektu.
 8. Liczebność zespołu projektowego może wynikać m.in. z:
  • realizacji bardziej złożonego projektu,
  • warunków określonych przez autora projektu zewnętrznego,
  • innych uzasadnionych powodów.
 9. Podziału zadań i ustalenia harmonogramu realizacji projektu dokonuje opiekun projektu wraz z członkami zespołu projektowego.
 10. Czas realizacji projektu edukacyjnego wynosi do 8 tygodni.
 11. Na wniosek zespołu projektowego opiekun projektu może wydłużyć czas realizacji projektu o 1 tydzień, z zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczony termin publicznej prezentacji rezultatów projektu.
 12. Czas realizacji zewnętrznych projektów edukacyjnych, wynika z harmonogramu realizacji tych projektów, nie wymaga zgody na przedłużenie ich realizacji, pod warunkiem dokonania publicznej prezentacji rezultatów zgodnie z przyjętym w szkole terminarzem.
 13. Publiczna prezentacja rezultatów realizowanych, przez uczniów klas I i II gimnazjum, projektów edukacyjnych może zostać dokonana podczas uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza imprez, rekolekcji wielkopostnych, innych imprez środowiskowych lub po klasyfikacji końcoworocznej .
 14. Publiczna prezentacja rezultatów realizowanych, przez uczniów klas III gimnazjum, projektów edukacyjnych może zostać dokonana podczas uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza imprez, rekolekcji wielkopostnych, innych imprez środowiskowych, po przeprowadzeniu egzaminów gimnazjalnych lecz przed klasyfikacją końcoworoczną.
 15. Projekt edukacyjny może mieć charakter projektu interdyscyplinarnego lub przedmiotowego.
 16. Udział ucznia/uczniów w realizacji projektu edukacyjnego podlega ocenie zgodnie z kryteriami oceniania zachowania przyjętymi w WSO.
 17. Uczeń/uczniowie biorący udział w realizacji projektu edukacyjnego może/mogą otrzymać także ocenę z przedmiotu/przedmiotów objętych tematyką projektu o ile, w ocenie nauczyciela przedmiotu, uzyskał/uzyskali pozytywne rezultaty w pracy nad projektem.
 18. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści i wynikać m.in. z:
  • zainteresowań uczniów,
  • propozycji nauczycieli,
  • tematyki projektów zewnętrznych,
  • koncepcji pracy szkoły,
  • programu działań naprawczych,
  • programu wychowawczego,
  • programu profilaktyki,
  • planu pracy szkoły,
  • potrzeb środowiska lokalnego.
 19. Etapy realizacji projektu edukacyjnego
  • przekazanie informacji uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) o warunkach realizacji projektu. (Wszyscy nauczyciele obligatoryjnie proponują tematy projektów – październik. Wykaz na stronie internetowej),
  • wybór tematu projektu edukacyjnego i określenie jego celów (edukacyjnych i praktycznych),
  • ustalenie składu zespołu realizującego projekt i opiekuna projektu,
  • ustalenie etapów realizacji projektu edukacyjnego, w tym harmonogramu konsultacji z opiekunem projektu ,
  • określenie zadań do wykonania przez członków zespołu przez opiekuna projektu,
  • określenie źródeł informacji do wykorzystania przy realizacji projektu,
  • ewentualny wybór partnera do realizacji projektu (INSTYTUCJE LOKALNE)
  • ustalenie miejsca, czasu i sposobu prezentacji projektu,
  • ustalenie terminu publicznej prezentacji rezultatów projektu,
  • ocena procesu realizacji projektu i jego rezultatów,
  • złożenie dokumentacji projektu (archiwizacja),
  • wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 20. Warunki wsparcia realizacji projektu edukacyjnego oferowane przez szkołę:
  • udostępnienie pomieszczeń szkolnych, w tym pracowni komputerowej i ICIM,
  • udostępnienie księgozbioru
  • zapewnienie dostępu do energii elektrycznej podczas realizacji i prezentacji projektu,
  • tablice, ekran, laptop, projektor do prezentacji rezultatów projektu,
  • sprzęt nagłaśniający do prezentacji rezultatów projektu,
  • regularne konsultacje nauczycieli opiekunów projektu edukacyjnego,
  • ustalenie czasu i miejsca publicznej prezentacji rezultatów projektu,
  • organizacja warunków do publicznej prezentacji rezultatów projektu (sala, wyposażenie, itp),
  • określenie kryteriów oceny projektu.
 21. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 22. W przypadku zwolnienia ucznia z obowiązku realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 23. Dokumentem potwierdzającym udział ucznia gimnazjum w realizacji projektów edukacyjnych jest karta projektu.
 24. Kartę projektu według ustalonego wzoru przez opiekuna prowadzi opiekun projektu.
 25. Kartę projektu, po zakończeniu realizacji projektu i publicznej prezentacji rezultatów projektu, należy przekazać dyrektorowi w celu jej archiwizacji.