REGULAMIN RADY RODZICÓW

Skład rady rodziców:

PRZEWODNICZĄCA - Anna Pudło

Przemysław Koelner - zastępca

Leszek Kilian - skarbnik

Katarzyna Jurewicz - sekretarz

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Gimnazjum Nr 39
Im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
we Wrocławiu§ 1

 1. W szkole działa Rada Rodziców, jako organ przedstawicielski, zgodnie ze Statutem Szkoły Gimnazjum Nr 39 we Wrocławiu i ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 wraz z późniejszymi zmianami).
 2. Rada Rodziców działa w imieniu wszystkich Rodziców Uczniów.                
 3. Niniejszy regulamin ustala cele i zadania, organizację działania uchwał i zasady przeprowadzania wyborów oraz zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

§ 2

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców z każdego oddziału (klasy).
 2. Przedstawiciel danego oddziału wybierany jest w wyborach tajnych.
 3. Każde dziecko, podczas wyborów przedstawiciela klasy, reprezentowane jest przez jednego rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Wybory przedstawicieli klas przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 5. Jedna osoba może być przedstawicielem rodziców jednego oddziału.
 6. Kadencja członków Rady trwa jeden rok szkolny, do momentu wyboru nowej Rady Rodziców w zgodzie z zapisami z punktu 4.
 7. Członkowie Rady, nie biorący aktywnego udziału w pracach Rady, mogą być przez właściwe zebranie klasowe rodziców lub samą Radę odwołani przed upływem kadencji.
 8. Odwołanie członka Rady Rodziców może nastąpić na wniosek prezydium Rady lub na wniosek 1/3 rodziców danej klasy, zwykłą większością głosów.
 9. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków Rady zostają powołani nowi przedstawiciele klas na najbliższym klasowym zebraniu rodziców.
 10. Członkowie Rady Rodziców i jej organów pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 3

 1. Rada Rodziców wybiera spośród siebie Prezydium w ilości czterech osób.
 2. Wybory Prezydium przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rady, po wyborze nowych członków Rady.
 3. Wyboru dokonują przedstawiciele klas (członkowie Rady) zwykłą większością głosów przy obecności minimum 1/3 członków Rady.
 4. Kadencja Prezydium trwa jeden rok.
 5. Prezydium powołuje ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
 6. Członkowie prezydium Rady Rodziców mogą być odwołani przed upływem kadencji na zebraniu Rady Rodziców na wniosek minimum 1/3 członków Rady przy obecności min 2/3 uprawnionych członków Rady, zwykłą większością głosów. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków prezydium, Rada Rodziców powołuje nowych członków.

§ 4

 1. Prezydium organizuje pracę Rady Rodziców i reprezentuje ją na zewnątrz. Do jego obowiązków i kompetencji należy:
  1. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Rodziców,
  2. ustalanie porządku obrad na zebraniach Rady,
  3. zapraszanie gości na posiedzenia Rady Rodziców,
  4. podpisywanie wszelkich dokumentów opracowanych przez Radę Rodziców.
 2. Sekretarz Rady Rodziców odpowiada za dokumentację pracy Rady Rodziców, prowadzi protokoły i redaguje teksty uchwał. Przedkłada te dokumenty do wiadomości członków RR.
 3. Skarbnik Rady Rodziców odpowiada za:
  1. stan funduszy Rady Rodziców, prowadzenie ich dokumentacji zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez Prezydium.
  2. wydatkowanie funduszy Rady Rodziców zgodnie z preliminarzem zatwierdzonym przez Radę Rodziców i niniejszym Regulaminem.
  3. sporządzanie rozliczenia rocznego oraz jest zobowiązany przedstawić dokumenty Przewodniczącemu, pozostałym członkom Prezydium jak również Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.
  4. przedstawienie Radzie Rodziców rocznego rozliczenia z działalności Rady Rodziców na pierwszym zebraniu w roku szkolnym oraz jest zobowiązany przedstawić dokumenty Prezydium RR, jak również Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.

§ 5

 1. Rada Rodziców wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną w ilości 3 osób.
 2. Komisja Rewizyjna powołuje ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna lub jej członkowie mogą być odwołani na wniosek 1/3 Rady Rodziców przy obecności 2/3 uprawnionych, zwykłą większością głosów.

§ 6

 1. Celem Rady Rodziców jest zorganizowane współdziałanie rodziców ze szkołą w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych i dydaktycznych.
 2. Dla realizacji powyższego celu Rada Rodziców:
  1. gromadzi fundusze niezbędne dla wspierania działalności szkoły, a także ustala zasady użytkowania tych funduszy
  2. może udzielać pomocy finansowej Samorządowi Uczniowskiemu,
  3. działa na rzecz stałej poprawy bazy gimnazjum,
  4. współdecyduje o formach pomocy dzieciom w trudnej sytuacji materialnej,
  5. wspólnie z Radą Pedagogiczną opracowuje Program Profilaktyki Szkolnej, Program Wychowawczy i inne dokumenty wychowawcze szkoły,
  6. opiniuje projekt  planu finansowego składane przez Dyrektora Szkoły,
  7. występuje z wnioskami i opiniami do Rady Pedagogicznej i Dyrekcji Szkoły we wszystkich sprawach dotyczących szkoły i uczniów,
  8. wyraża opinię na temat szkolnego zestawu podręczników nauczania,
  9. wspólnie z Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim opiniuje przedstawione przez Dyrektora Szkoły, dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  10. uczestniczy w pracach komisji konkursowej wyłaniającej Dyrektora Szkoły,
  11. deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach, w których obecność Rady Rodziców jest niezbędna,
  12. współpracuje ze szkołą przy wyborze ubezpieczyciela i podejmując ostateczną decyzję.
 3. Rada Rodziców może inicjować i współdziałać w organizowaniu różnych form zajęć pozalekcyjnych.

§ 7

 1. Fundusze gromadzone przez Radę Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców i są przekazywane na jej konto.
 2. Wysokość składki ustalana jest na zebraniu Rady Rodziców zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Prezydium w drodze uchwały.
 3. Rada Rodziców prowadzi konto bankowe.
 4. Dyspozycje w zakresie korzystania z funduszy Rady Rodziców zatwierdza co najmniej dwóch przedstawicieli Prezydium Rady Rodziców.
 5. O sposobie wydatkowania tych funduszy decyduje Prezydium Rady Rodziców przez przyjęcie uchwały.
 6. Poszczególne klasy mają prawo, po zgromadzeniu środków określonych uchwałą o wysokości składki, do tworzenia funduszy celowych klasy.
 7. Fundusze celowe tworzone przez poszczególne klasy powyżej ustalonej składki, wpłacane na konto Rady Rodziców, nie podlegają zasadom wyznaczonym przez punkty powyżej i są:
  1. wypłacane na pisemne żądanie skarbnika danej klasy na cele określone przez zebranie rodziców tej klasy,
  2. gromadzone narastająco, a w przypadku niewydatkowania ich do zakończenia nauki w ostatniej klasie przechodzą na konto środków finansowych RR.
 8. Skarbnik Rady Rodziców jest zobowiązany do prowadzenia osobnej kartoteki będącej podstawą do rozliczenia funduszu celowego dla każdej klasy.

§ 8

 1. Zebrania Rady Rodziców lub prezydium Rady Rodziców szkoły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 2. Zebrania Rady Rodziców zwoływane są na wniosek:
  1. Przewodniczącego Rady Rodziców
  2. Prezydium
  3. Dyrektora Szkoły
  4. 1/3 członków Rady Rodziców
 3. Informacja o zebraniu Rady Rodziców umieszczana jest na stronie internetowej Gimnazjum Nr 39 minimum 5 dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. Porządek obrad ustala Prezydium RR.
 5. Członkowie Rady mają prawo zgłaszać swoje wnioski lub uwagi do porządku obrad przed lub w czasie zebrań Rady.
 6. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są na zebraniach Rady Rodziców zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 1/3 członków Rady, w tym 2 członków prezydium Rady, jeżeli inaczej nie wskazuje niniejszy Regulamin.
 7. Decyzje Prezydium Rady Rodziców podejmowane są przez przynajmniej dwóch członków Prezydium.
 8. Wszystkie posiedzenia Rady Rodziców oraz Prezydium Rady Rodziców są protokołowane i prowadzona jest lista obecności.

§ 9

 1. Rada Rodziców może wystąpić z wnioskiem o zwołanie Rady Pedagogicznej lub Rady Samorządu Uczniowskiego.
 2. W szczególnych przypadkach Rada Rodziców uchwala stanowiska na wniosek:
  1. Przewodniczącego Rady Rodziców
  2. Prezydium,
  3. Dyrektora Szkoły,
  4. 1/3 członków Rady Rodziców.
 3. Rada Rodziców ma prawo do wyrażania i przekazywania opinii na temat funkcjonowania szkoły Kuratorowi Oświaty i organowi prowadzącemu szkołę

§ 10

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez członków Prezydium.

Prezydium Rady Rodziców